Medžiotojų sąjungos įstatai

 1. Bendroji dalis

 

 • Medžiotojų sąjunga (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Juridinio asmens teisinė forma – asociacija.
 • Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
 • Asociacijos veikla vykdoma visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
 • Asociacija turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikti ir gauti pinigus arba kitą turtą kaip paramą ir teikti labdarą.
 • Šios Asociacijos Įstatų neatitikimo imperatyvioms įstatymų nuostatoms atveju Asociacija vadovausis imperatyviomis įstatymų nuostatomis.

 

 1. Asociacijos veiklos tikslai

 

 • Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai yra: medžioklės kultūros bei tradicijų puoselėjimas, medžiotojų kvalifikacijų kėlimas, medžiotojų interesų atstovavimas ir su tuo susijusi veikla.
 • Asociacija koordinuoja jos narių veiklą ir vykdo jos narių jai deleguotas užduotis, o taip pat atstovauja Asociacijos narių ekonominius interesus įgyvendinant Asociacijos veiklos tikslus. Asociacija taip pat atstovauja ir gina savo narių interesus visose viešose, valstybės, savivaldybių ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose.
 • Asociacijos vykdomos veiklos pobūdis susijęs su:
  • Medžioklės kultūros bei tradicijų puoselėjimu;
  • Medžiotojų kvalifikacijų kėlimu;
  • Medžiotojų interesu atstovavimu;
  • Įstatymų pataisų siūlymu;
  • Diskusijų, susitikimų su medžiojimui skirtų žemių savininkais organizavimu;
  • Kūrybinės veiklos organizavimu;
  • Narystės organizacijų veikla.
 • Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), Asociacija gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalingą licenciją (leidimą).
 • Asociacija neturi jokių politinių tikslų.

 

 1. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

 

 • Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir /ar juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su Asociacijos tikslais, kurie pareiškė savo ketinimą įstoti į Asociaciją raštu ir gavo Asociacijos prezidento sutikimą bei sumokėjo Asociacijos nario stojamuosius įnašus Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka.

 

 • Asociacijos nariai turi tokias teises:
 • tiesiogiai ar per atstovą dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
 • naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
 • susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
 • bet kada išstoti iš Asociacijos šių Įstatų 5.3 punkte nurodyta tvarka;
 • kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar šiuose Įstatuose nustatytas teises.

 

 • Asociacijos nariai privalo:
 • laikytis Asociacijos įstatų;
 • aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, padėti siekti ir įgyvendinti Asociacijos tikslus ir uždavinius;
 • mokėti Asociacijos nario mokestį Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka;
 • vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų ar šių Įstatų nustatytas pareigas.

 

 • Asociacijoje turi būti visų jo narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

 

 1. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka

 

 • Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydžiai, jų mokėjimo tvarka bus patvirtinti atskiru Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

 1. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

 

 • Nauji Asociacijos nariai priimami Asociacijos prezidento sprendimu, atsižvelgiant į atitinkamo ketinančio tapti Asociacijos nariu asmens reputaciją, aktyvumą Asociacijos veiklos srityse, o taip pat į atitinkamo nario galimybes prisidėti prie Asociacijos veiklos vykdymo.
 • Tik teisiškai veiksnus asmuo, kuris pagal imperatyvių įstatymų nuostatas turi teisę būti Asociacijos
 • Asociacijos nariai turi teisę išstoti iš Asociacijos, įspėję apie tai Asociacijos prezidentą raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų.
 • Esant pagrįstam sprendimui, Asociacijos prezidentas gali pašalinti Asociacijos narį iš Asociacijos. Atitinkamas sprendimas gali būti priimtas, be kita ko, tais atvejais, kai atitinkamas Asociacijos narys pažeidžia šiuos Įstatus arba nesumoka nario mokesčio laiku arba jei Asociacija patiria žalą dėl atitinkamo nario veiksmų / neveikimo ir jei žala atsirado ar galėjo atsirasti dėl tokių veiksmų ar neveikimo arba tuo atveju jei narys pažeidžia taikytinus įstatymus ir dėl tos Asociacijos reputacija yra ar gali būti pažeista.
 • Iš Asociacijos išstojusiems ar pašalintiems nariams jų sumokėti stojamieji įnašai, narių mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

 

 1. Asociacijos organai

 

 • Asociacijos organai yra Asociacijos visuotinis narių susirinkimas ir Asociacijos

 

 1. Visuotinis narių susirinkimas, jo kompetencija ir sušaukimo tvarka

 

 • Asociacijos visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas) yra aukščiausiasis Asociacijos Kiekvienas Asociacijos narys turi vieną balsą Susirinkime. Tuo atveju, jei Asociacijos narys negali dalyvauti Susirinkime, jis/ji turės teisę įgalioti bet kokį kitą asmenį balsuoti Susirinkime ar atlikti bet kokius kitus teisėtus veiksmus jo/jos vardu. Valdymo organų nariai, kurie nėra Asociacijos nariais gali dalyvauti Susirinkime be balso teisės.
 • Susirinkimas:
 • keičia Asociacijos įstatus;
 • renka ir atšaukia Asociacijos prezidentą;
 • nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
 • tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir Asociacijos veiklos praėjusiais finansiniais metais ataskaitą;
 • priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
 • sprendžia kitus Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme ar šiuose Įstatuose Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

 

 • Susirinkimus šaukia Asociacijos Susirinkimas šaukiamas bent vieną kartą per metus ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius po finansinių metų pabaigos. Susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 turinčių teisę balsuoti Asociacijos narių arba Asociacijos prezidentas.
 • Asociacijos prezidentas raštu (paštu, faksu ar el. paštu) praneša Asociacijos nariams apie Susirinkimo datą, vietą, laiką ir darbotvarkę ne vėliau kaip 10 (dešimt) dienų iki Susirinkimo. Tuo atveju jei visi Asociacijos nariai išreiškia savo sutikimą raštu (laišku, faksu ar el. paštu), šiame punkte nurodytų terminų galima nesilaikyti.
 • Susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) visų Asociacijos narių. Susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų negu prieš (asmenys balsuojant susilaikę nebus skaičiuojami, t.y. bus laikoma, jog atitinkami asmenys nedalyvavo balsuojant atitinkamu klausimu), išskyrus atvejus, kai priimami sprendimai, nurodyti šių Įstatų 7.2. (1) ir 7.2. (5) punktuose. Sprendimai Įstatų 7.2. (1) ir 7.2. (5) punktuose nurodytais klausimais priimami ne mažesne nei 2/3 visų Susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.
 • Jeigu Susirinkime nėra kvorumo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame susirinkime dalyvavo Asociacijos narių. Apie šaukiamą pakartotinį susirinkimą Asociacijos nariams pranešama šių įstatų 7.4. p. nustatyta tvarka.
 • Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar prezidentas.

 

 

 1. Prezidentas ir jo kompetencija

 

 • Kasdienę Asociacijos veiklą organizuoja ir jai vadovauja vienasmenis Asociacijos valdymo organas – prezidentas. Prezidentas veikia Asociacijos vardu savo nuožiūra vadovaudamasis įstatymais, kitais teisės aktais, šiais Įstatais, visuotinių narių susirinkimų sprendimais ir kitais vidiniais Asociacijos
 • Prezidentą renka, atšaukia bei atleidžia iš pareigų, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Prezidentu gali būti tik veiksnus fizinis asmuo, turintis teisę eiti tokias pareigas.
 • Su prezidentu nėra sudaroma darbo sutartis. Prezidentas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais. Prezidentą skiria ir atleidžia nuo jo pareigų Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.
 • Prezidentas organizuoja kasdienę Asociacijos veiklą, priima į Asociaciją naujus narius, taip pat skatina juos ir skiria nuobaudas.
 • Prezidentas veikia Asociacijos vardu ir turi teisę sudaryti sandorius jo įgaliojimų, kuriuos nustatys Asociacijos visuotinis narių susirinkimas, ribose.

 

 • Prezidentas atsako už:
 • Asociacijos veiklos organizavimą ir tikslų įgyvendinimą;
 • sprendimų dėl Asociacijos dalyvavimo steigiant kitus juridinius asmenis ar dėl dalyvavimo juose priėmimą; sprendimų dėl dalyvavimo tarptautinėse organizacijose priėmimą;
 • sprendimų dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo ar likvidavimo priėmimą; Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatų svarstymą ir tvirtinimą; Asociacijos filialų ir atstovybių vadovų skyrimą ir atšaukimą;
 • Asociacijos narių priėmimą ir pašalinimą;
 • Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
 • susirinkimų sušaukimą ir organizavimą;
 • informacijos ir dokumentų pateikimą Susirinkimui;
 • Asociacijos dokumentų ir duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui;
 • teisės aktuose nurodytos informacijos viešą paskelbimą;
 • informacijos Asociacijos nariams pateikimą;
 • Asociacijos renginių organizavimą, Asociacijos veiklos programų bei jų sąmatų tvirtinimą ir vykdymą;
 • kitų prezidento pareigų nustatytų imperatyviomis įstatymų nuostatomis ar šiais Įstatais vykdymą.

 

 • Prezidentas atsako už savo veiklą įstatymų nustatyta tvarka.
 • Prezidentas kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius pasibaigus finansiniams metams ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip iki eilinio Susirinkimo parengs ir pateiks Susirinkimui ataskaitą apie Asociacijos veiklą praėjusiais finansiniais metais. Ši ataskaita bus vieša. Veiklos ataskaitoje turi būti informacija, kurią reikia nurodyti remiantis imperatyviomis teisės aktų nuostatomis.

 

 1. Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimo tvarka

 

 • Asociacijos pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą negrąžintinai gautą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei to reikalauja imperatyvios teisės aktų nuostatos arba pinigus davęs asmuo to reikalauja.
 • Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose Įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
 • Naudodama savo lėšas ir pajamas Asociacija privalo laikytis apribojimų nustatytų imperatyvių taikytinų teisės aktų nuostatų.
 • Asociacijos turtą, lėšas valdo ir jais disponuoja Asociacijos prezidentas vadovaudamasis Visuotinio narių susirinkimo nutarimais, šiais įstatais bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

 1. Asociacijos veiklos kontrolė

 

 • Asociacijos veiklos kontrolę vykdo Visuotinio narių susirinkimo išrinktas revizorius arba juridinis asmuo, galintis įstatymų nustatyta tvarka atlikti Asociacijos auditą.
 • Susirinkimas gali nuspręsti atlikti Asociacijos finansinės veiklos auditą. Tokiu atveju Asociacijos finansinės veiklos auditas atliekamas pasibaigus finansiniams metams, tačiau ne vėliau kaip 4 (keturi) mėnesiai po finansinių metų pabaigos. Auditą atlieka Susirinkimo išrinkta audito įmonė.
 • Prezidentas pateikia audito įmonei (auditoriui) jo reikalaujamus apskaitos dokumentus.
 • Asociacija gali mokėti atlyginimą audito įmonei (auditoriui) už atliktą darbą. Atlyginimo dydis ir mokėjimo sąlygos už atliktą darbą nustatomos Susirinkime.

 

 1. Asociacijos pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

 

 • Asociacijos pranešimai, o taip pat informacija bei kiti dokumentai susiję su šaukiamu Susirinkimu, Susirinkimo sprendimais, kitas susirašinėjimas ir dokumentai su kuriais Asociacijos nariai gali susipažinti pagal įstatymą, jiems pateikiami šių Įstatų 7.4 punkte nustatyta tvarka.
 • Asociacijos pranešimai siunčiami įstatymuose ir šiuose Įstatuose nustatytais terminais, o jei terminai nėra nustatyti, pranešimai siunčiami ne vėliau kaip 15 (penkiolika) dienų po atitinkamo sprendimo ar kito dokumento priėmimo ar po atitinkamos informacijos pateikimo prezidentu.
 • Asociacijos pranešimai ir informacija su kuriais kiti asmenys (ne Asociacijos nariai) turi teisę susipažinti pagal įstatymą bus siunčiami paštu arba įteikiami pasirašytinai. Jei reikia, pranešimai gali būti siunčiami faksu, vėliau juos išsiunčiant paštu arba įteikiant pasirašytinai. Asociacijos vieši pranešimai paskelbiami dienraštyje “Lietuvos rytas”.
 • Jeigu šie Įstatai ar imperatyvios teisės aktų nuostatos reikalauja, kad pranešimas Asociacijos nariams ar kitiems asmenims būtų išsiųstas registruotu laišku, tai tokiu atveju pranešimai atitinkamiems asmenims siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu. Jeigu atitinkamo asmens adresas nėra žinomas ir protingas bandymas jį sužinoti nedavė rezultatų, arba, jeigu dėl nuo Asociacijos nepriklausančių priežasčių pranešimo atitinkamam asmeniui negalima išsiųsti registruotu laišku, tai toks pranešimas skelbiamas šių Įstatų 11.3 punkte nurodytame dienraštyje.
 • Už tinkamą ir savalaikį pranešimų ir/ar skelbimų bei informacijos paskelbimą ar įteikimą atsako prezidentas.

 

 1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

 

 • Asociacijos nariui pateiktus prezidentui rašytinį reikalavimą, jis turės teisę susipažinti su visais Asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie Asociacijos veiklą. Prezidentas sudarys galimybę Asociacijos nariui susipažinti su reikalaujama informacija ir/ar dokumentais ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos.